CS2A4265_edited.jpg

OUR TEAM

KUANSIANLI

KUAN SIAN LI

李冠賢

SIOUSIANCHIU

SIOU SIAN CHIU

邱秀賢

CHIENCHOUCHEN

CHIEN CHOU CHEN

陳建州

SHL-02.jpg

SHENG HANG LIN

林聖航

CHAOKAICHIN

CHAO KAI CHIN

覃兆楷

JIAWEILIAO

JIA WEI LIAO

廖家葦

SINYICHEN

SIN YI CHEN

陳莘宜

YENFULAI

YEN FU LAI

賴彥甫

YI TSAI HUANG

YI TSAI HUANG

黃義裁

XUAN CONG ZHENG

XUAN CONG ZHENG

鄭玄琮

LI HONG CHEN

LI HONG CHEN

陳立宏

JIA YOU DAI

JIA YOU DAI

戴嘉祐

MIN YING TSAI

MIN YING TSAI

蔡旻穎

YANYOU

YAN YOU CHEN

陳彥佑 / 車隊攝影